Yrkesfisket i Sverige behövs

Yrkesfisket i Sverige

Längs med svenska kusterna på både väst och östkusten är yrkesfisket en del av näringslivet.

Yrkesfisket ses även som en del av den lokala kulturella identiteten. Svårt att föreställa sig västkusten utan dess fiskeskutor eller Gotland utan de små fiskelägena runtomkring ön. Att fiskerinäringen är viktig i Västra Götalands län blir uppenbart när man tittar på Sveriges markanvändning av mark och vatten. Fiskenäringen i Sverige har en lång tradition och tillhör en av Sveriges basnäringar. En levande och attraktiv landsbygd behöver yrkesfisket för att skapa arbetstillfällen. Vidare bidrar yrkesfisket till turistnäringen och lockar till sig besökare under semestersäsongerna.

Fisket bidrar till en levande landsbygd

Yrkesfisket ger en levande landsbygd och skapar arbetstillfällen. Både turism, beredningsindustrin, båtvarv och restauranger drar nytta av ett aktivt yrkesfiske. Vad gäller den svenska fiskeflottan har den minskat stadigt under senaste decennier. Idag ligger den strax under 1000 registrerade fiskefartyg som bedriver yrkesfiske i Sverige. Vad det gäller fiskebeståndets storlek och framtid är yrkesfisket långtifrån den mest hotande faktorn för fiskens eller det marina livets överlevnad. Miljöförstöring, utsläpp, havsbottendödens utbredning och för höga halter av miljögifter i fiskarna. Dessa faktorer har egentligen väldigt lite med yrkesfisket att göra. Jordbruket, fartygsrederier och industrier måste ta ett långt större ansvar för att hålla den marina miljön levande och mindre förorenad.

Yrkesfiskets fortlevnad och framtid

Yrkesfiskarnas framtid är till stor del beroende av hur marina miljöer, dess växter och djur skyddas genom lagstiftning och åtgärder. Fiskestopp av vissa fiskarter kan vara ett sätt att mildra utfiskningen men är ingen bra strategi för att komma åt miljöproblem som hotar den marina miljöns ekologiska system.

För landsbygden och på de platser där yrkesfisket är en del av basnäringen behöver man ytterligare förstärka och integrera fiskeverksamheten med andra lokala verksamheter. Restauranger kan exempelvis erbjuda sina gäster ett stort utbud av lokalt vildfångad fisk på sin menyer. Turister som är intresserade av hur fiskare arbetar idag skulle kunna erbjudas dagsutflykter mot en viss ersättning. Fiskerinäringen behöver få in entreprenörskapet på flera lokala områden. Att endast försöka hitta lönsamheten i fisket är idag väldigt svårt för många.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *