Skydda grundvattnet, växter och marint liv

Allemansrätten i Sverige är unik och den gäller både land och hav. Att inte kunna erbjuda framtida generationer dessa möjligheter på grund av föroreningar, algblomning och döda havsbottnar är ett scenario länderna kring Östersjön vilka undvika och stävja. Framtida generationers naturrättigheter påverkas starkt av hur samhället agerar angående marina miljöfrågor idag.

Behovet av framtida havsmiljöer

Sveriges marina miljöer är beroende av en hållbar miljöplanering. Havet är en viktig naturresurs och en tredjedel av Sveriges landyta består av hav. Ett friskt marint liv är beroende av hur havsbottnarna mår. Växterna och djurens livsbetingelser och förutsättningar är en produkt av en levande havsbotten. Döda havsbottnar kommer leda till att ekologin i havet rubbas och det får katastrofala följder för både havsväxter och havsdjur.

Miljöhoten mot Östersjön

Forskningen inom miljöområdet i och omkring Östersjön menar att det finns fem stora miljöproblem som hotar den marina miljön, havsdjuren och havsväxterna. Dessa är:

1. Jordbruket

2. Fartygstrafiken

3. Avloppsutsläpp

4. Ohållbara fiskekvoter

5. Främmande arter

Jordbruket ses som den främsta orsaken till algblomning och döda havsbottnar. Globaliseringen av handelsvaror gör att fartygstrafiken på Östersjön ständigt ökar, vilket medför stora drivmedelsutsläpp av fossila bränslen som i förlängningen leder till stora kväveutsläpp och förorenade hav.

Avloppsutsläppen både från industrier och hushåll medför stora belastningar för den marina miljön. Hållbara fiskekvoter måste införas på de arter som riskerar utfiskning. För privatpersoner bör fisketillsyn och sunt förnuft gälla när man fritidsfiskar. Yrkesfisket regleras av havs- och vattenmyndigheten i Sverige. Forskningen inom marint liv har hittat minst 100 främmande arter i Östersjön som inte hör hemma här och skadar den ekologiska balansen och konkurrerar ut inhemska arter.

Åtgärder behövs

Sverige tillsammans med alla andra länder kring Östersjön måste agera och ta gemensamma beslut i marina miljöfrågor angående havets fortsatta framtid. Kollektiva problem kan och måste lösas genom kollektiva beslut som innefattar alla. Endast genom samarbete kan miljön räddas åt framtida generationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *