Östersjön, jorbruket och övergödningen

Skydda Östersjön

Jordbruket är en stor bov i miljödramat. Framförallt är det användandet av konstgödsel som bidrar till övergödning, algblomning och syrefria bottnar i sjöar och hav. Alla former av jordbruk leder till en viss utlakning och näringsläckage som förr eller senare når grundvattnet genom diken och andra vattendrag. Slutligen når detta vatten ut i sjöar och hav. Jordbruket behövs till livsmedel, djurfoder och bioenergi. Vilken typ av jordbruk som bedrivs spelar stor roll för påverkan, näringsläckage och övergödning. Växtproduktion ger mindre påverkan än djur- och mjölkproduktion. Vad konsumenterna väljer att köpa och att äta har stor betydelse för vilken typ av jordbruk som bedrivs.

Jordbruket i siffror

Totalt angränsar nio länder till Östersjön, Öresund och Kattegatt och alla dessa länder har jordbruket som en näringsgren. Sverige står för 14% av de årliga kväveutsläppen från jordbruket och det är näst högsta siffran av de 14 länderna. På första plats återfinns Polen. 25% av kväveutsläppen i Östersjön bidrar Polen med. En låg siffra om man räknar och jämför befolkningsmängden mellan Sverige och Polen.

Under år 2017 blev Sveriges befolkning över 10 miljoner. Polen har en befolkning på över 38 miljoner. Geografiskt har kust, vattendrag och älvar som mynnar ut i Östersjön stor betydelse för hur mycket av utsläppen från jordbruket som når Östersjön. Sverige har en lång kust, flera stora älvar och vattendrag som för med sig kväve och fosfor från svenska jordbruk ut i Östersjön. En annan stor faktor för hur mycket utsläpp som kommer ut årligen har att göra med den årliga nederbörden av regnvatten. Ökande nederbördsmängder gör att större mängder jordmaterial forslas ut i vattendrag, sjöar och hav. Vilket medför högre halter av kväve och fosfor som på sikt leder till algblomning, övergödning och syrefattiga havsbottnar.

Östersjöplanen är ett steg framåt

Åtgärder för att reducera mängderna kväve och fosfor som läcker ut från jordbruket har lett till att samtliga länder kring Östersjön enats om en aktionsplan kallad Östersjöplanen. Alla länder försöker nu att bidra till att minska utsläppen inom jordbrukssektorn. Ett steg framåt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *