Korallreven, sjögräsängarna och havsbottnarna

Korallreven

Inom marinforskningen hörs benämningen att korallreven kan ses som havets regnskogar. I likhet med Amazonas och Papua Nya Guinea regnskogar innehåller korallreven en enorm artrikedom. Forskare har beräknat att ca: 2 miljoner arter är beroende av korallreven. För en stor del av korallrevens fiskarter är den en livsnödvändig plats för att finna föda och skydd. Alla större hav runt jorden har större eller mindre korallrev. Även i Sverige återfinns kallvattenrev och dessa är lokaliserade i Koster- Väderöfjordens nationalpark. Världens mest kända och största korallrev ligger i Australien, det stora barriärrevet. Jordens marina miljöer och ekosystem är beroende av korallreven. Idag beräknar man att 60% av korallreven är allvarligt hotade av mänsklig påverkan och aktiviteter.

Sjögräsängarna

Flertalet fiskarters fortlevnad är avhängigt sjögräsängarna. I synnerhet under yngelstadiet och uppväxtperioden för fiskarna. Sjögräsängarna kan ses likt fiskarternas barnkammare. Forskning och nya kunskaper angående fiskarnas bestånd och fortlevnad i relation till sjögräsängarna har börjat uppmärksammas på senare år. En tredjedel av sjögräsängarna har försvunnit ur ett globalt perspektiv. Studier i Sverige visar att vårt vanligaste sjögräs med beteckningen ålgräs har minskat med 60% de senaste 20 åren. Orsakerna till försvinnandet kan kopplas till övergödning och överfiskning. Jordbruk, industri och fartygstrafik leder till för höga utsläpp i hav och sjöar, vilket i sin tur leder till övergödning, algblomning och havsbottendöd. Överfiskningen leder till att ekosystemet rubbas och sjögräsängarna påverkas negativt av utfiskningen av de större fiskarterna.

Havsbottnarna

Flertalet forskare från flera länder och olika håll är överens om att havsbottnarna runtomkring i världens hav håller på att dö av syrebrist. FN beräknar att det finns över 200 döda havsområden i världshaven och att de ökar. Enskilt största faktorn för havsbottendöden är algblomning och övergödning. En bidragande orsak till övergödning och algblomningen är konstgödsel och jordbruket. Andra orsaker är fartygstrafiken, oljeutvinningen i haven och användningen av fossila bränslen.

Marina miljöers fortlevnad

Människan är ansvarig för planetens marina miljöers fortlevnad och framtid. Eftersom det till stor del är människans utsläpp, fiske och oansvariga miljöpolitik som leder till att miljön tar skada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *