Globala perspektiv på fiskerinäringen

Den globala fiskenäringen

För en väldigt stor andel människor i världen är fisket livsnödvändigt. Utan fisket vore deras levnadssituation ohållbar. Räknar man på hela världens fiskefångster är hälften av dessa fångster gjorda av småskaligt fiske. Faktum är att nära en halv miljard människors livsnäringar är beroende av fiske och vattenbruk. Lägg därtill att nästan 3 miljarder människors basföda och enda proteinkälla är fisk. Hälften av fisket är småskaligt medan den andra halvan är det storskaliga fisket, även kallat det industriella fisket. På senare år man uppmärksammat det småskaliga fiskets betydelse för många människors levnadsvillkor.

Småskaligt fiske är utsatt

Till skillnad mot det storskaliga fisket som sker lång ut på öppna hav sker det lokala småskaliga fisket kustnära, i floder och i sjöar. Infrastrukturprojekt med anläggandet av stora dammar, broar, gruvindustrier, vattenkraftverk och väggbyggen påverkar ofta det lokala småskaliga fisket negativt. Sett till vilka negativa effekter fisket har på den marina miljön är det småskaliga fiskets inverkan liten i jämförelse med det storskaliga industriella fisket. Det småskaliga fisket är dessutom enklare att kontrollera och reglera eftersom det inte befinner sig lång ute på öppet hav.

Storskaligt fiske får konsekvenser

Fiskeflottor som beger sig lång ut till havs och bottentrålar på 2000 meters djup leder till förstörda havsbottnar och skadar ofta bottenlevande arter. Bifångsten av andra arter än den tilltänkta fisken är stor och resulterar till andra djuphavslevande arters död när de fångas i bottentrålningen. Vissa fiskarter riskerar att försvinna på grund av det kraftiga överfisket av vissa arter. En utrotningshotad fiskart är den blåfenade tonfisken. Ett enda exemplar kan säljas på fiskauktionen i Tokyo för en miljon kronor. Prisnivåerna leder till utfiskningen av den blåfenade tonfisken.

Korallrev och sjögräsängar

Häften av korallreven världen över är borta och en tredjedel av sjögräsängar har försvunnit. Världens länder har börjat förstå och insett vikten av havets marina miljöers överlevnad och framtid. År 2020 skall 10% av världens havsområden vara skyddat i lag. Idag är endast 3,4% av världens havsområden skyddade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *