Globala perspektiv på fiskerinäringen

Globala perspektiv på fiskerinäringen

Den globala fiskenäringen För en väldigt stor andel människor i världen är fisket livsnödvändigt. Utan fisket vore deras levnadssituation ohållbar. Räknar man på hela världens fiskefångster är hälften av dessa fångster gjorda Mer »

Fiskeregler, utrustning och miljöhänsyn

Fiskeregler, utrustning och miljöhänsyn

Svenska fiskeregler Allmänna fiskeregler gäller på allmänt vatten. Lagstiftade fiskeregler gäller efter kusterna och i Sveriges fem största sjöar. Allt övrigt fritidsfiske och husbehovsfiske på allt annat enskilt vatten bör alltid kontrolleras Mer »

Hur beter man sig i naturen?

Hur beter man sig i naturen?

Att komma ut i naturen är någonting som många uppskattar. Det gäller dock att man rör sig i naturen med stor försiktighet för att man inte ska skada eller förstöra. Ofta kommer Mer »

 

Om oss

På den här hemsidan finns en stor mängd information om marina miljöer, grundvatten, fiske och miljöhot. Information om Östersjön är hemsidans centrala innehåll. Vatten är livsviktigt. Utan vatten inget liv. Man beräknar att över 700 miljoner människor världen över saknar tillgång till rent vatten. I Sverige är tillgången på rent vatten en självklarhet. Östersjön hotas ständigt av ett förorenat grundvatten som rinner ut i sjöar och hav. Vilket i förlängningen leder till bottendöd och hotar hela den marina ekokedjan.

Om vatten

Sveriges landareal består till en tredjedel av vatten och marina miljöer. En tredjedel av Sveriges framtid står på spel, om dessa miljöer inte tas om hand och informationen angående bottenförhållande, vattenkvalité, växter och djur inte undersöks på ett adekvat sätt. Då riskerar Sveriges marina miljöer att sakta men säkert försvinna. En större förlust för framtida generationer är svårt att föreställa sig. Kunskaper om Östersjöns utsatta läge, om människans miljöpåverkan och vilka orsaksfaktorer det är som rubbar det marina ekosystemet är viktiga för allmänheten att känna till.

Om Östersjön

Östersjön är ett av världens mest utsatta havsområden. En hel del av informationen på den här hemsidan kommer att försöka förklara hur, vad och varför Östersjön är ett utsatt havsområde. Två bidragande orsaker till miljöförstöringen av Östersjön.

1. Dess utsatta geografiska läge. Östersjöns vatten har endast smala sund i anslutning till övriga världshaven och detta bidrar till att föroreningarna avstannar i och runtomkring Östersjöns kuster. Detta i kombination med att Östersjöns vatten i stort sett aldrig blandas om helt med inkommande vatten från världshaven.

2. Tätt befolkade landområden omgärdar hela Östersjön och bidrar till kväve och fosfor utsläpp genom jordbruk, industrier och fartygstrafik.

En massa mer fakta, information och viktig läsning inom ämnesområdet finns att ta del av på den här hemsidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *